سال تاسیس : 1307
فکس :66738606-021
اینستاگرام : bankmelli1307
پست الکترونیکی : info@parsian-bank.ir
تلفن تماس: 64140-021
تلگرام: bankmelliiran
بانک ملی ایران

آدرس : تهران خیابان فردوسی – ادارات مرکزی بانک ملی ایران

فهرست